Condicions generals
Aquestes condicions generals regulen l’ús i accés al lloc web o servei d’Internet que SAFORÍSSIMS.ORG amb domicili social al carrer Rei Jaume I, 10, 46701 Gandia (Tlf. +34 96 295 95 55), posa a la disposició dels usuaris a través de l’adreça electrònica: https://www.saforissims.org

Objecte
Aquest web té per objecte principal donar cobertura a diferents qüestions literàries de Saforíssims, Societat Literària, a través de la publicació d’articles propis, notícies o publicacions relacionades.

Condicions d’utilització per a l’usuari
L’usuari es compromet a fer un ús adequat, correcte i lícit dels continguts i serveis del lloc web. Queden estrictament prohibides les activitats il·legals, il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; i en general, tota conducta que atempte, induïsca o puga atemptar contra el respecte a la dignitat humana i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat o qualsevol altra circumstància personal o social; contra la protecció de la salut pública i dels consumidors i usuaris; o la protecció de la joventut i de la infància. Així mateix, queda prohibida tota activitat dirigida a suplantar qualsevol persona o entitat, o a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts, així com incomplir qualsevol requisit de connexió. SAFORÍSSIMS.ORG es reserva el dret d’excloure l’usuari del servei sense previ avís, i a adoptar quantes mesures considere oportunes a cada moment, a fi d’evitar les conductes i activitats indicades.

Propietat Intel·lectual o Industrial
S’adverteix expressament que tota mena de publicació textual o escrita incloses en SAFORÍSSIMS.ORG es troba protegida per les lleis sobre Propietat Intel·lectual i Industrial, quedant prohibida la seua reproducció, distribució, comunicació pública i transformació per a ús personal i privat sense permís previ dels autors o col·laboradors d’aquest web.

L’usuari pot, pel seu compte i risc, descarregar o realitzar còpia dels elements, exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringisca cap dels seus drets de Propietat Intel·lectual o Industrial. Especialment, no podrà alterar-los, modificar-los o suprimir-los ni total ni parcialment. En cap cas, això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de SAFORÍSSIMS.ORG.

SAFORÍSSIMS.ORG es reserva la possibilitat d’exercir accions legals contra els usuaris que violen o infringisquen els drets de Propietat Intel·lectual i/o Intel·lectual.

Política de Privadesa
En cas que siga requerit a un usuari –persona física– el registre de les seues dades personals, a fi de possibilitar-ne l’accés, ús o contractació d’algun servei facilitat a través del lloc web SAFORÍSSIMS.ORG, se li informa expressament que aquestes dades, juntament amb les que s’hi originen com a conseqüència de l’execució del servei, resulten necessaris per al desenvolupament, control, gestió i execució dels serveis contractats i que les esmentades dades seran incorporades als fitxers creats a aquest efecte en cada cas. La introducció i registre de les dades personals per part de l’usuari comportarà l’acceptació i autorització expressa a SAFORÍSSIMS.ORG per a la recollida, incorporació als respectius fitxers i el tractament d’aquestes dades personals, així com per a la seua conservació durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

Així mateix, s’adverteix a l’usuari que el registre de les dades personals aportades en el moment de la subscripció o contractació de serveis, i qualsevol altra facilitada durant la seua relació, comportarà a més l’acceptació de caràcter voluntari per part de l’usuari en relació al tractament d’aquestes dades personals per SAFORÍSSIMS.ORG a fi de ser segmentats o categoritzats, de mantenir l’usuari al corrent de la seua situació al web i de poder remetre-li informacions, ofertes o promocions delsseus productes i serveis, elaborar perfils o, si s’escau, per a l’anàlisi de propostes sol·licitades per l’usuari.

L’usuari/client podrà exercir en qualsevol moment el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seues dades, i revocar l’autorització concedida perquè SAFORÍSSIMS.ORG envie comunicacions promocionals, notificant-lo a SAFORÍSSIMS.ORG amb l’enviament d’un e-mail a l’adreça de correu electrònic: saforissims[símbol de l’arrova]gmail.com, o mitjançant carta dirigida al domicili social esmentat en les condicions generals (primer paràgraf).

Si vostè inclou en el present formulari dades de caràcter personal i/o dades d’empresa referents a terceres persones i/o empreses, haurà de, amb caràcter previ a la seua inclusió, sol·licitar-ne la seua autorització i comunicar-los les disposicions contingudes en els paràgrafs anteriors.

Finalment, s’adverteix a l’usuari que es pot facilitar l’accés a la pàgina web de SAFORÍSSIMS.ORG mitjançant enllaços (links) des d’uns altres llocs web corresponent a entitats, companyies, institucions o organitzacions alienes a SAFORÍSSIMS.ORG. SAFORÍSSIMS.ORG no serà responsable en relació amb el registre que en aquests llocs webs es faça de les dades personals per part de l’usuari.

Responsabilitat
SAFORÍSSIMS.ORGno garanteix que l’accés al lloc web siga ininterromput o que estiga lliure d’error; com tampoc es responsabilitza ni garanteix que el contingut o programari al que es puga accedir a través d’aquesta web siga ininterromput, estiga lliure d’error o cause un dany a l’usuari.

SAFORÍSSIMS.ORG no es responsabilitza ni garanteix l’aprofitament de la informació, o contingut d’aquest web, que es poguera canalitzar per a propòsits particulars i en cap cas serà responsable per les pèrdues o danys de qualsevol tipus que puguen generar-se per l’accés i l’ús de la pàgina web, com per exemple, virus informàtics o algun altre tipus de component nociu.

SAFORÍSSIMS.ORG no assumeix responsabilitat alguna en relació amb la informació, continguts, productes i serveis oferits o prestats a través del seu portal per terceres persones o entitats, especialment pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que, vinculats a l’anterior, pogueren produir-se per:

a) Absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seua veracitat, exactitud o suficiència.
b) Incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o relacions precontractuals.
c) Incompliment de les obligacions que incumbeixen als prestadors de serveis de la societat de la informació.
d) Infracció dels drets dels consumidors i usuaris.
i) Infracció dels drets de Propietat Industrial i Intel·lectual.
f) Infracció del dret a la protecció de dades, del secret professional i dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones.
g) En general l’incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que resulten d’aplicació.

SAFORÍSSIMS.ORG tampoc assumeix responsabilitat alguna per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per:

a) Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de SAFORÍSSIMS.ORG.
b) Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus de comunicació, tals com virus informàtics i qualsevol altra mena d’infecció informàtica o ingerència il·lícita.
c) Ús indegut o inadequat de la pàgina web de SAFORÍSSIMS.ORG.
d) Errors de seguretat, o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades dels navegadors.

SAFORÍSSIMS.ORG no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des del portal SAFORÍSSIMS.ORG, mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s’accedisca mitjançant enllaços, hipervincles o links al portal SAFORÍSSIMS.ORG, o de qualsevol pàgina web de tercers que es presente sota l’aparença o signes distintius de SAFORÍSSIMS.ORG, excepte autorització expressa d’aquest últim.

Modificacions
SAFORÍSSIMS.ORG es reserva tots els drets per a modificar, limitar o cancel·lar els termes i condicions aplicables a aquesta seu web, no assumint responsabilitat alguna sobre la seua actualització, així com la facultat d’efectuar quantes modificacions en la configuració o presentació de la web estime oportuns, en qualsevol moment i sense previ avís.

La informació continguda en la pàgina web és la vigent en la data de la seua última actualització i els continguts del portal, especialment les referències informatives i publicitàries, llevat que expressament s’indique el contrari, no constitueixen oferta vinculant.